Persondatapolitik for Mikkel Nielsen Advokatfirma

Dataansvarlig

Mikkel Nielsen Advokatfirma er dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af de personoplysninger, som advokatfirmaet har modtaget om dig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Formålene med advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger er at være i stand til at håndtere det opdrag, du har givet, eller som advokatfirmaet har fået af retten.

Retsgrundlaget for advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger udføres med hjemmel i Persondataforordningen artikel 6, stk. 1 b, hvorefter ”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er registreret part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltning at træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt”.

Advokatfirmaet behandler kun de personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til det formål behandlingen har.

Kategorier af personoplysninger
Advokatfirmaet behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Stamoplysninger, herunder fulde navn, cpr.nr. og folkeregisteradresse, kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse m.v.

Herudover vil advokatfirmaet i straffesager typisk behandle oplysninger om rent private forhold, strafferetlige oplysninger, helbredsmæssige forhold o.lign.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Alle advokater i advokatfirmaet har tavshedspligt.

Som et led i behandlingen af dine personoplysninger videregiver eller overlader advokatfirmaet derfor alene dine personoplysninger til advokatfirmaets databehandler og til offentlige myndigheder. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige myndigheder finder kun sted, hvis udfyldelsen af en given tjeneste nødvendiggør videregivelsen.

Personoplysninger afgivet til advokatfirmaet behandles på vores databehandlers sikre servere. Der foreligger en databehandleraftale mellem advokatfirmaet og vores databehandler, hvilket sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Advokatfirmaet videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Persondata til brug for advokatfirmaets ydelse af advokatbistand stammer først og fremmest fra offentlige myndigheder, som eksempelvis politiet, anklagemyndigheden, retten eller andre offentlige instanser, men kan også stamme fra dig som klient.

Opbevaring af dine personoplysninger
Afgivne personoplysninger til advokatfirmaet slettes eller gøres uidentificerbare, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlede, behandlede eller opbevaret.

Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelse af din sag og dermed etablering af klientforholdet.

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger som udgangspunkt blive slettet eller blive gjort uidentificerbare fem år efter sagens afslutning.

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet/opbevaret i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er forenelig med eller identiske med formålet.

Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet og gjort uidentificerbare efter 14 dage.

Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til advokatfirmaets behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte advokatfirmaet, hvilket kan ske ved at maile til cno@zufree.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som advokatfirmaet behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis de oplysninger, som advokatfirmaet har registreret om dig er forkerte, har du ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for advokatfirmaets almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må advokatfirmaet fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som led i behandlingen af dine personoplysninger har afgivet et samtykke hertil, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte advokatfirmaet på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at dette kan medføre, at advokatfirmaet ikke kan repræsentere dig i sagen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.