Persondatapolitik for Mikkel Nielsen Advokatfirma samt tilknyttet Nowak Advokatfirma

 

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger er at være i stand til at håndtere det opdrag, du har givet, eller som vi har fået af retten. 


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger udføres med hjemmel i Persondataforordningen artikel 6, stk. 1 b, hvorefter ”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er registreret part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltning at træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt”.


Vi behandler kun de personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til det formål behandlingen har.


Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Stamoplysninger, herunder fulde navn, cpr.nr. og folkeregisteradresse, kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse m.v.

Herudover vil vi som forsvarsadvokater i straffesager typisk behandle oplysninger om rent private forhold, strafferetlige oplysninger, helbredsmæssige forhold o.lign.


Modtagere eller kategorier af modtagere
Alle advokater i advokatfirmaerne har tavshedspligt.


Som et led i behandlingen af dine personoplysninger videregiver eller overlader vi derfor alene dine personoplysninger til vores databehandler og til offentlige myndigheder. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige myndigheder finder kun sted, hvis udfyldelsen af en given tjeneste nødvendiggør videregivelsen.


Afgivne personoplysninger behandles på vores databehandlers sikre servere. Der foreligger en databehandleraftale med vores databehandler, hvilket sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.


Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer.

Dine personoplysninger til ikke blive videregivet til virksomheder eller personer i tredjelande.


Hvor dine personoplysninger stammer fra?

Persondata til brug for vores ydelse af advokatbistand stammer først og fremmest fra offentlige myndigheder, som eksempelvis politiet, anklagemyndigheden, retten eller andre offentlige instanser, men kan også stamme fra dig som klient.

 

Opbevaring af dine personoplysninger 
Afgivne personoplysninger til os slettes eller gøres uidentificerbare, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlede, behandlede eller opbevaret. 


Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelse af din sag og dermed etablering af klientforholdet.


Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger som udgangspunkt blive slettet eller blive gjort uidentificerbare fem år efter sagens afslutning. 


I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet/opbevaret i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er forenlig med eller identiske med formålet.